Strona po¶wiêcona historii polskiej radiotechniki

linia rozdzielaj±ca
punkt

Ta strona w zamierzeniu autorów jest stron± zawieraj±c± maksymalnie kompletne informacje o polskiej przedwojennej radiotechnice, zarówno o firmach, ich produktach, ludziach którzy pracowali w tej bran¿y w Polsce przed 1939 rokiem, jak i ¼ród³em wiedzy o uk³adach, radiowych, podzespo³ach, czy innej wiedzy zwi±zanej z radiotechnik± tego okresu. Autorem tej strony mo¿e byæ ka¿dy: jak masz jaki¶ pomys³ co tu siê powinno znale¼æ - opis odbiornika którego jeszcze nie ma, jaki¶ artyku³ teoretyczny, czy historyczny, mo¿e jaki¶ nieistniej±cy dzia³? Je¿eli tak napisz do webmastera, a twój materia³ na pewno zostanie tu umieszczony i podpisany twoim imieniem i nazwiskiem. Szczególnie proszê osoby posiadaj±ce odbiorniki które nie zosta³y opisane na tej stronie lub nie maj± swoich fotografii o nadsy³anie swoich fotografii i opisów w celu maksymalnie dok³adnego opisania polskiej przedwojennej produkcji.

Mam nadziejê, ¿e ta strona bêdzie skutecznie pe³niæ rolê jej przeznaczon± - centrum kontaktowego i informacyjnego kolekcjonerów polskiej przedwojennej radiotechniki

data ostatniej aktualizacji: 13.V.2018 Co siê zmieni³o?

statystyka