ระบบส่งเสริมการมีงาน กองกิจการนิสิต เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานแนะแนวและจัดหางาน
กองกิจการนิสิต

Welcome to
JOBSA

ระบบส่งเสริมการมีงาน กองกิจการนิสิต เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
859-225-7825
การรับสมัครงานประจำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
การรับสมัครงานพิเศษนอกเวลาเรียนสำหรับนิสิตทุกชั้นปี
การรับสมัครนิสิตฝึกงาน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์