Kancelaria Zamówieñ Publicznych Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona przez grupê prawników zajmuj±cych siê zawodowo zamówieniami publicznymi.

Do za³o¿enia Kancelarii sk³oni³ nas dynamiczny rozwój prawa zamówieñ publicznych i ogromne zapotrzebowanie na profesjonaln± pomoc prawn± w zakresie obs³ugi procesu udzielania i pozyskiwania zamówieñ publicznych.

Na podstawie do¶wiadczenia wynikaj±cego z obserwacji rynku zamówieñ publicznych oraz analizy orzeczeñ Zespo³ów Arbitrów przy Urzêdzie Zamówieñ Publicznych mo¿emy stwierdziæ, i¿ czêsto wysi³ek zamawiaj±cego b±d¼ wykonawcy nie koñczy siê za³o¿onym efektem tj. odpowiednio udzieleniem b±d¼ uzyskaniem zamówienia. Dlatego te¿ wiedz± i do¶wiadczeniem jakie posiadamy chcemy podzieliæ siê z klientami naszej Kancelarii.

Kancelaria Zamówieñ Publicznych Sp. z o.o. prowadzi sta³± analizê orzeczeñ Zespo³ów Arbitrów, Krajowej Izby Odwo³awczej przy Urzêdzie Zamówieñ Publicznych oraz S±dów Okrêgowych rozpatruj±cych skargi z zakresu Prawa zamówieñ publicznych, a tak¿e orzecznictwa Regionalnych Komisji Orzekaj±cych, G³ównej Komisji Orzekaj±cej oraz S±du Najwy¿szego. Dziêki temu nasi Klienci mog± uzyskaæ najbardziej aktualn± wiedzê na temat obecnych pogl±dów interpretacyjnych w zakresie Prawa zamówieñ publicznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug.


© Kancelaria Zamówieñ Publicznych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Kontakt
Kancelaria Zamówieñ
Publicznych Sp. z o.o.
ul. Ch³odna 51
00-867 Warszawa

tel.: +48(22) 825 40 10
fax: +48(22) 378 20 65
e-mail: kancelariazp@kancelariazp.pl

Nowelizacja Pzp
Zmiana obowi±zuj±cej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja Pzp
Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostêpniania potencja³u

Ocena kwalifikacji i do¶wiadczenia wykonawcy
Uchybienia w dotychczasowej dzia³alno¶ci wykonawcy, powoduj±ce w±tpliwo¶ci co do rzetelno¶ci czy kwalifikacji mog± byæ podstaw± do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wy³±czenia wykonawcy z postêpowania.

Czy zamówienie podstawowe siwz mo¿ne zawieraæ zamówienia dodatkowe i uzupe³niaj±ce?
Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o us³ugi zwi±zane z realizacj± zamówieñ dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mog± siê jednak znale¼æ zamówienia uzupe³niaj±ce.

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru
Czy zamawiaj±cy jest uprawniony do badania wa¿no¶ci umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej?

KIO o weryfikacji przynale¿no¶ci wykonawcy do grupy kapita³owej
Czy brak w siwz ¿±dania sk³adania przez wykonawców informacji o przynale¿no¶ci do grupy kapita³owej zwalnia wykonawców ze z³o¿enia takiego o¶wiadczenia?

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert
Czy mo¿na skutecznie zwiêkszyæ poziom ¶wiadczonych us³ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiêkszenie czêstotliwo¶ci ich odbioru?

Pytania nie zablokuj± inwestycji
Firmy nie bêd± blokowaæ inwestycji publicznych setkami absurdalnych pytañ. Projekt nowelizacji prawa zamówieñ publicznych ma zracjonalizowaæ zasady zadawania pytañ

Bezsensowne pytania firm parali¿uj± inwestycje
Konsorcja nêkaj± urzêdników setkami nieprecyzyjnych pytañ do specyfikacji przetargowych, Urzêdnicy doprecyzowuj± dokumentacjê, przek³adaj±c nawet kilkana¶cie razy terminy otwarcia ofert,

Wspó³pracujemy:
  415-914-4006
702-233-8179
  

     mapa stron

do góry